Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) obchodní společnosti KrosMedical s.r.o., se sídlem Mříčná č. p. 31, 512 04 Mříčná, IČ: 290 57 400, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32192
I. Úvodní ustanovení
Tyto VOP upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy/smlouvy o nájmu movité věci, kdy na jedné straně vystupuje společnost KrosMedical s.r.o., IČ 29057400 , DIČ CZ29057400, se sídlem Mříčná č.p. 31, 512 04 Mříčná, info@krosmedical.cz, +420 739 910 089, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 32192 jako prodávající a/nebo poskytovatel služby  (dále jen „prodávající“) a na straně druhé kupující a/nebo objednatel a/nebo nájemce (dále jen „kupující“ či „nájemce“).
V případě, kdy společnost KrosMedical s.r.o. vystupuje jako poskytovatel, poskytuje služby dle své aktuální nabídky jednotlivým kupujícím dle jejich požadavků za cenu a podmínek uvedených u konkrétní nabídky služby, přičemž se ve vztahu k příslušné smlouvě uplatní tyto VOP, nebude-li dále uvedeno jinak.
Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v příslušné smlouvě. Odchylná ujednání v příslušné smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.
Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
Kupujícím/nájemcem je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Za podnikatele se považuje osoba zapsaná v obchodním rejstříku, osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění podle zvláštních předpisů.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími, přičemž se neužijí ust. § 2158 – § 2174 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří sdělení před uzavřením smlouvy a reklamační řád.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
II. Sdělení před uzavřením smlouvy se spotřebitelem
Prodávající sděluje, že v případě, že jednání stran směřuje k uzavření smlouvy a prodávající při něm výhradně použije alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran nebo takové jednání k uzavření smlouvy mimo prostor obvyklý pro podnikání prodávajícího směřuje, že
a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího, prodávající si neúčtuje žádné další poplatky, to se netýká příp. smluvní přepravy),
b) požaduje úhradu kupní ceny před převzetím či při převzetí plnění kupujícím od prodávajícího, příp. povinnost zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu se týká požadavků kupujícího na poskytnutí specifických služeb, jsou-li vyžadovány a poskytovány,
c) prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem je opakované plnění a smlouvy na dobu neurčitou,
d) ceny zboží a služeb jsou na internetových stránkách prodávajícího uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem, nicméně náklady na dodání zboží nebo služby se liší podle zvolené metody a poskytovatele dopravy a způsobu úhrady, v příp. osobního odběru činí náklad 0,- Kč;
e) v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
i) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
ii) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
iii) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží;
přičemž toto odstoupení musí kupující zaslat doporučeně na adresu: KrosMedical s.r.o., Nádražní 728, 273 24 Velvary;
f) spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
i) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
ii) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
iii) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
iv) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,
v) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
g) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží,
h) spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;
III. Smlouva
Kupní smlouvu či smlouvu o nájmu movité věci může kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na internetových stránkách prodávajícího tím, že požadované plnění (zboží, službu, pronájem) vloží do košíku nebo osobně v obchodních prostorách prodávajícího od prodávajícího koupí či pronajme. Než kupující závazně potvrdí objednávku, má kupující právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky prodávajícím. Za případné chyby při přenosu dat prodávající nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na kupujícím zadaný email, příp. i telefonicky na zadané telefonní číslo.
Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, datum narození či IČ, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa.
Kopii těchto VOP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu, přičemž daňový doklad obsahující základní údaje smlouvy obdrží kupující při převzetí zboží a/nebo služby.
Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP včetně Reklamačního řádu prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny a způsobu doručení) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.
Vztahy a případné spory vzniknuvší na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
Kupní smlouva
Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc od prodávajícího převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.
Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.
Prodávající kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci v souladu s kupní smlouvou.
Prodávající splní povinnost odevzdat věc kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
Má-li prodávající věc odeslat, odevzdá věc kupujícímu (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího a umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, prodávající odevzdá kupujícímu (spotřebiteli) až, jakmile mu věc předá dopravce.
Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.
Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající věc pro přepravu.
Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.
Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.
Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.
Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li kupující věc, ač mu s ní prodávající umožnil nakládat.
Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže se prokáže, že prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.
Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc po předchozím upozornění na účet prodlévajícího vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu byla poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.
Smlouva o nájmu movité věci
Smlouvou o nájmu movité věci se prodávající zavazuje, že nájemci přenechá do nájmu věc, která je předmětem nájmu, a nájemce se zavazuje, že věc od prodávajícího převezme a bude platit dohodnuté nájemné.
Vlastníkem věci je vždy prodávající.
Prodávající nájemci přenechá věc do nájmu, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní nájemci užívat věc v souladu se smlouvou o nájmu movité věci.
Prodávající splní povinnost přenechat věc do nájmu nájemci, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.
Má-li prodávající věc odeslat, přenechá věc do nájmu nájemci (podnikateli) předáním prvnímu dopravci k přepravě pro nájemce a umožní nájemci uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, prodávající přenechá věc do nájmu nájemci (spotřebiteli) až, jakmile mu věc předá dopravce.
Prodávající přenechá věc do nájmu nájemci v ujednaném množství, jakosti a provedení.
Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí prodávající věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří prodávající věc pro přepravu.
Nebezpečí škody na věci nese prodávající, s výjimkou případů, kdy škodu způsobil nájemce.
IV. Odpovědnost prodávajícího za vady při prodeji zboží v obchodě
Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal,
a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
c) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
d) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:
a) u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
b) na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
c) u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo
d) vyplývá-li to z povahy věci.
Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u použitého spotřebního zboží v době dvanácti měsíců od převzetí.
Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
Má-li věc vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.
V. Práva z vadného plnění a záruka za jakost z kupní smlouvy
Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, resp. v ustanovení § 2099 – § 2112.
Podstatné porušení kupní smlouvy
Je-li vadné plnění podstatným porušením kupní smlouvy, má kupující právo
a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
b) na odstranění vady opravou věci,
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
d) odstoupit od smlouvy.
Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy.
Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.
Nepodstatné porušení kupní smlouvy
Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.
Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.
Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.
Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na její náklady věc původně dodanou.
Neoznámil-li kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.
Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.
Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.
Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost.
VI. Práva z vadného plnění ze smlouvy o nájmu movité věci
Prodávající neodpovídá za vadu, o které v době uzavření smlouvy o nájmu movité věci smluvní strany věděly a která nebrání užívání věci.
Oznámí-li nájemce řádně a včas prodávajícímu vadu věci, kterou má prodávající odstranit, a neodstraní-li prodávající vadu bez zbytečného odkladu, takže nájemce může věc užívat jen s obtížemi, má nájemce právo na přiměřenou slevu z nájemného nebo může provést opravu také sám a požadovat náhradu účelně vynaložených nákladů, ale to pouze po předchozí domluvě s prodávajícím. Ztěžuje-li však vada zásadním způsobem užívání, nebo znemožňuje-li zcela užívání, má nájemce právo na prominutí nájemného nebo může nájem vypovědět bez výpovědní doby.
Neuplatní-li nájemce právo podle výše uvedeného odstavce do šesti měsíců ode dne, kdy vadu zjistil nebo mohl zjistit, soud mu je nepřizná, namítne-li prodávající jeho opožděné uplatnění.
VII. Odstoupení od Smlouvy
Odstoupení spotřebitelem od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory prodávajícího
Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
Odstoupit od smlouvy lze písemně, a to doporučeně poštou na adresu: KrosMedical s. r. o., Nádražní 728, 273 24 Velvary.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od prodávajícího obdržel, a to na své náklady.
Zboží by měl spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.
Rozhodne-li se spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučuje prodávající pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu uvedenou pro odstoupení od smlouvy spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti nebo zdali bude navrácena bankovním převodem.
Spotřebitel odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.
Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
Odstoupení od smlouvy v ostatních případech
Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí,
a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,
b) použil-li kupující věc ještě před objevením vady,
c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
d) prodal-li kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.
Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.
VIII. Provozní doba prodávajícího
Objednávky přes internetové obchody prodávajícího (e-shop):  24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
Zboží objednané přes e-shop prodávajícího na stránkách www.krosmedical.cz bude expedováno do tří pracovních dnů od data objednání.
IX. Ceny a způsob objednávání
Všechny ceny jsou smluvní. V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí kupující pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod. Akční ceny platí do vyprodání zásob akčního zboží nebo po dobu časově určenou prodávajícím.
Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.
Objednat zboží lze následujícími způsoby:
• prostřednictvím elektronického obchodu na www.krosmedical.cz/e-shop
• elektronickou poštou na adrese info@krosmedical.cz
• osobně v provozovnách prodávajícího
• telefonicky
X. Platební a dodací podmínky
Platební podmínky
Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
• platba v hotovosti při nákupu,
• platba předem bankovním převodem,
• platba přes internetové rozhraní banky,
• na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce – kupující hradí navíc tzv. dobírečné)
• platba na fakturu se splatností (pouze při splnění podmínek pro poskytnutí kreditu)
Dodací podmínky
1)   Osobní odběr na prodejně:
Zboží může převzít pouze kupující. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
2)   Přepravní službou – Česká Republika:
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, např. Top-Trans, nebo Českou poštou s.p. Přepravce běžně dodává zásilky kamkoliv do ČR do 24  hodin od expedice zboží. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu z důvodů ležících na straně prodávajícího do 10-ti pracovních dnů (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany kupujícího, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena), má kupující právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčena jeho jiná práva, jako např. právo na náhradu škody).
3)   Přepravní službou – Slovenská Republika:
Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou, např. Top-trans DPD.  Přepravce garantuje doručení zásilky kamkoliv do SR do 48 hodin od expedice zboží. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky. Pokud nebude zboží doručeno kupujícímu do 10-ti dnů (při splnění podmínek a po učinění všech nutných kroků ze strany kupujícího, zejména zaplacení předem, je-li tato forma zvolena) z důvodů ležících na straně prodávajícího, má kupující právo od smlouvy odstoupit (tím nejsou dotčena jeho jiná práva, jako např. právo na náhradu škody).
Ceny dopravy naleznete na webové stránce KrosMedical.cz.
Kupující je povinen, aby bezprostředně při dodání překontroloval spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků,  poškození krabice, apod) podle přiloženého přepravního listu. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.
Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@krosmedical.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.
XI. Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího a platnými a účinnými právními předpisy ČR.  Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad (podrobnosti viz. Reklamační řád).
XII. Ochrana osobních údajů
Kupující tímto uděluje prodávajícímu souhlas a oprávnění shromažďovat, zpracovávat, uchovávat a užívat údaje, které o sobě kupující uvedl, pro účely informačních a účtovacích systémů prodávajícího a pro využití v rámci marketingových akcí prodávajícího, za účelem informování kupujícího o nových produktech prodávajícího. Jedná se zejména o jméno a příjmení kupujícího / název obchodní firmy, adresu jeho bydliště / sídla, doručovací adresu, datum narození, RČ / IČ, emailovou adresu a telefonní číslo. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.
XIII. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 1. 2014. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.

Upraveno 11.11.2019


Krosmedical

E-shop

Vyberte si ze stovek produktů u nás skladem.

zobrazit
Krosmedical

Půjčovna

Široký sortiment zdravotních pomůcek k pronájmu.

zobrazit
Krosmedical

Servis

Nabídka záručního pozáručního servisu.

zobrazit